ÁSZF

 

Általános szerződési feltételekAdatkezelési szabályzat-Vásárlási feltételekTű,Cérna,Olló

Az általános szerződési feltételek tartalmazzák Sinkó Andrea Katalin, Orosháza, Dénes tanító utca 41/d, Adószám: 67941337-1-24 mint szolgáltató által üzemeltetett tucernaollo.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ( nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ASZF letölthető, az alábbi linkről: ÁSZF

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sinkó Andrea Katalin

A szolgáltató székhelye: 5900, Orosháza, Dénes tanító u. 41/d

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt, elektronikus levelezési cím: sinkoandreakatalin@gmail.com

Nyilvántartási szám: 50980457

Adószám:67941337-1-24

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Orosházi városi önkormányzat, 5900,Orosháza Szabadság tér 4-6,Tel: 68/413022

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-113084/2017.

Engedély száma: ET-026312

A szerződés nyelve: Magyar

A tárhely szolgáltató adatai: Tárhely.eu szolgáltató Kft. 1144, Budapest, Ormánság u. 4.

Adószám: 14571332-2-42 HU14571332

Alapvető rendelkezések:

    1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései, a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

    2. A jelen szabályzat 2016. december 01. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a szolgáltató, azok hatályba lépése előtt, 14 azaz tizennégy nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

    3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, -akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak/weboldalnak, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a felhasználó/megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, használatára.

    4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Adatkezelési szabályok:

Adatkezelő megnevezése: Sinkó Andrea Katalin, egyéni vállalkozó

Elérhetősége: 5900, Orosháza, Dénes tanító utca 41/D, sinkoandreakatalin@gmail.com

Honlap címe: http://tucernaollo.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: Hírlevélküldés: NAIH-1133084/2017,

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: ÁSZF

Az adatkezelés célja:

  • Hírlevél kiküldés. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

  • Webshop vásárlás lebonyolítása: A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, cím, telefonszám, (adószám)

Az adatok megadása minden esetben önkéntes. A kezelt adatok tárolásának időtartama, az érintett hozzájárulása, kérésre történő visszavonásának napjáig áll fenn.

Az adatkezelés jogalapja:

(Infotv. 4. § (2) bekezdés)

Az adatok megadása minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapszik.

A hozzájárulásról rendelkező jogszabályhely: (Infotv.5.§(1)bekezdés a)pontja, Grt.6. § (1)-(2) bekezdés, az Szvtv. 30. § (2) bekezdése. Kivéve a vásárlás lebonyolításához szükséges adathasználat. (Infotv. 6. § (5) )

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatokat kizárólag az adatkezelő használja fel, azokat más személyeknek nem adja tovább.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Adatkezelési panasz estén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, az ügy tisztázása érdekében valamelyik elérhetőségünk egyikén.

E-mail cím: info@tucernaollo.hu, telefon: +36/70/886 0827, levelezési cím: Sinkó Andrea Katalin, 5900, Orosháza, Dénes tanító u. 41/D.

A panasz kezelése a szolgáltató tudomásra jutásától számítva a legrövidebb időn belül történik, de legfeljebb 15 napon belül vizsgálatra kerül.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Posta cím: 1530, Budapest Pf.: 5.

Cím: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http.//naih.hu

Bírósági érvényesítés: A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

A weboldalon szereplő megvásárolható termékek, csak online vásárolhatók meg. A termékek feltüntetett árai az Áfát tartalmazzák. A termékek feltüntetett árai a szállítási költséget nem tartalmazzák. Csomagolási költséget külön nem számítunk fel.

A termékek oldalán feltüntetésre kerül a termék neve, leírása, és fényképe.

A termék oldalán feltüntetett képek a valóságtól eltérhetnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, minden esetben az adott termék oldalán megtalálhatóak az akcióval kapcsolatos információk, az akció időtartama.

Rendelés menete:

A rendelés a tucernaollo.hu weboldalról történik. A vásárló a termék oldalán kitöltött adatlap segítségével rendelheti meg a terméket az adatkezelési és általános szerződési feltételek megismerése és elfogadása után. A megrendelés sikerességéről minden estben visszaigazoló e-mailt küldünk ki. A megvásárolom gomb megnyomása után egy tájékoztató oldalra kerül, ahol tájékoztatást kap a további teendőkről. A megrendelés után összekészítjük a megrendelt árut és a vásárló által megadott e-mail cím-re értesítést küldünk a termék fizetésével és szállításával kapcsolatban.

A megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után!

A termék árának kiegyenlítése történhet előreutalással és utánvéttel.

A terméket minden esetben a Magyar Postával szállítjuk ki.

Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 7-8 nap, de legkésőbb a megrendelés szolgáltatóhoz való megérkezésétől számítva 30 napon belül.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről a vásárló mielőbbi tájékoztatást kap.

Elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállás szándékáról vásárló a termék kézhezvételétől számítva 14 napon belül a szolgáltatót értesíteni köteles a szolgáltató megadott elérhetőségei valamelyikén.

Garancia, jótállás:

Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk.

Panaszkezelés:

A vállalkozás székhelye:5900, Orosháza, Dénes tanító u. 41/d

Panaszügyintézés a megadott elérhetőségeinken: rendeles@tucernaollo.hu , telefon: +36/70 886 0827

Vegyes rendelkezések:

Szolgáltató és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető, esetleges jogvitákra nézve szolgáltató törvényszék illetősséget nem köt ki.

Orosháza, 2016.12.01.